انس با فطرت

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ××× موجیم که آسودگی ما عدم ماست